Contacti amb Hotel Acapulco per a consultar els transfers durant la seva estáncia a Lloret de Mar.

En compliment de l’establert  en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades que ens facilitin mitjançant la complimentació del formulari corresponent passaran a formar part d’un fitxer informàtic propietat de l’Hotel Acapulco (Fortaco SA) per a la gestió de clients. Així mateix els informem que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’adreça de l’hotel per escrit i adjuntant còpia del seu DNI.