Número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya

Segons la llei 2/2014 de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada en el Diario Oficial de Catalunya, número 6651 amb data 30/01/2014, ham afegit l'apartat 5 en l'article 73 de la Llei de Turisme de Catalunya on es solicita el següent:

'El número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya de les empreses i establiments turístics ha de constar en tot lloc de publicitat que s'anuncii.' El nostre número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya és HG-001768.

AVÍS LEGAL 

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de la direcció URL www.hotelacapulcolloret.com amb domicili a c/Caribe, 2 (17310 Lloret de Mar) amb CIF núm. B-17120445. Telèfon 00 +34 972 365498 correu electrònic: info@hotelacapulcolloret.com.

Aquestes condicions estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació (LCGC), la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la Directiva 97/7/CEE, de 20 de maig de 1997, d’aplicació als contractes desenvolupats a través d’Internet entre consumidor i proveïdor, i la resta de disposicions legals aplicables vigents. FORTACO SL actua en nom i representació d’HOTEL ACAPULCO LLORET, entitat que disposa dels permisos i llicències necessaris per a aquesta activitat.
Aquestes condicions generals de contractació s’apliquen exclusivament als consumidors finals.
Les citades condicions generals de contractació constitueixen un contracte amb FORTACO SL a través de la pàgina web www.hotelacapulcolloret.com per a la reserva d’allotjament. Llegeixi atentament les següents condicions generals i asseguri’s que n’entén el contingut abans de realitzar la reserva. Aquestes condicions s’apliquen a totes les reserves realitzades amb FORTACO SL, així com a tots aquells per a qui realitzi la citada reserva. FORTACO SL actua com a agent en nom i representació dels hotels i apartaments previstos en aquesta pàgina web. FORTACO SL es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment sense necessitat de notificació ni avís previ, per tant, la prestació d’aquest servei té una durada limitada al moment en què l’usuari estigui connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que es faciliten a través d’aquesta.
Mitjançant la realització de la reserva, vostè accepta haver llegit, entès i acceptat aquestes condicions generals. Si hi ha algun element de les condicions generals que no entén del tot, o té algun dubte o pregunta, li demanem que es posi en contacte amb nosaltres.

1. Com reservar

L’usuari ha de seguir les indicacions i completar els apartats indicats a la secció corresponent d’aquesta pàgina web per realitzar la reserva, i efectuar el pagament en els termes establerts a l’apartat 5 (CONDICIONS DE PAGAMENT DE LA RESERVA) d’aquestes condicions.
A partir del moment de fer la reserva, entren en vigor les condicions de despeses per anul·lació. FORTACO SL li proporcionarà un comprovant que ha d’imprimir i presentar en arribar a l’hotel.
És essencial que revisi que tots els detalls de la seva reserva són correctes al comprovant, que podrà imprimir.

2. Responsabilitat

En el cas que realitzi la reserva per a dues o més persones, la persona que realitzi la reserva ha d’estar autoritzada per poder representar tots aquells en nom dels quals hagi fet la reserva, així com acceptar la responsabilitat derivada dels pagaments realitzats en nom d’aquestes persones, incloses les despeses per cancel·lació o càrrecs derivats de rectificacions o modificacions. Així mateix, ha d’informar tots aquells en nom dels quals hagi realitzat la reserva, dels detalls d’aquesta, així com de qualsevol altra informació rellevant. Asseguri’s que totes les dades personals facilitades durant la reserva siguin correctes i certes.

3. Majoria d’edat

L’usuari declara que és major d’edat, és a dir, té, almenys, 18 anys i disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest lloc web, de conformitat amb les condicions generals aquí enunciades, les quals comprèn i entén totalment. Si vostè és menor de 18 anys, i viatja amb adults però sense els seus pares o tutors legals, aquests han d’assumir la responsabilitat derivada de la reserva, així com totes les obligacions i despeses que se’n derivin.

4. Quins serveis estan inclosos?

Els termes i condicions de cada servei (preus, productes, disponibilitat, cancel·lació o modificació de les condicions de reserva) els han establert els proveïdors.
Serveis inclosos:

 • L’allotjament i règim alimentari que figura a la confirmació de la reserva que es lliura al consumidor en el moment de subscriure-la.
 • Els impostos indirectes (IVA, IGC), quan siguin aplicables.

Servicios no incluidos:

 • Els trasllats/assistències de l’hotel a l’aeroport o viceversa, o altres de similars.
 • Excursions o visites facultatives.
 • Càrrecs addicionals a l’habitació, àpats i propines per serveis que no figuren a la reserva.
 • Càrrec que els hotels, o els apartaments, estableixen en concepte d’hamaques, equips esportius per jugar a tennis, bicis, entrada a les instal·lacions esportives com a gimnàs, SPA, etc., i qualsevol altre.
 • Fiances que sol·licitin els hotels o apartaments en què s’hagi fet la reserva.
 • Qualsevol altre servei no indicat a la reserva de confirmació.
 • Taxa turística de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Condicions de pagament de la reserva

Com a norma general s’ofereix a l’usuari una de les següents modalitats de pagament:

 

 • Pagament directe a l’hotel. En aquest cas, ha de deixar com a garantia de la seva reserva, les dades de la targeta de crèdit o dèbit del titular de la reserva.
 • Pagament 100% en línia amb targeta de crèdit o dèbit. En aquest cas ha d’abonar en el moment de realitzar la reserva el 100% de l’import.

 

No obstant això, s’informa l’usuari que és possible que existeixin tarifes especials per a determinades dates de reserva, o condicions particulars d’algun dels establiments hotelers, en què pot ser que se sol·liciti el pagament en línia del 100% de la reserva com a única modalitat de pagament vàlida.
A l’efecte, pot utilitzar qualsevol targeta de crèdit de les que s’indiquen durant el procés de reserva.

6. Serveis complementaris

Quan els usuaris sol·licitin, amb el corresponent pagament previ, serveis suplementaris que no se’ls puguin confirmar definitivament a través de la nostra web i finalment no es puguin facilitar, FORTACO SL no assumeix cap altra responsabilitat que la de reembossar l’import pagat per aquests serveis.

7. Cancel·lació i modificació de la reserva

Una vegada rebuda la seva confirmació, FORTACO SL es compromet a facilitar als seus clients la totalitat dels serveis contractats de la millor manera possible. Per al cas que canviï el nombre de persones, el preu de l’allotjament es pot recalcular segons el nou nombre de persones. Per exemple, per al cas que es redueixi el nombre de persones per a les quals es realitza la reserva, es produeix una desocupació i, en conseqüència, cada persona que mantingui la seva pot pagar un recàrrec, cas en què ha de pagar directament la quantitat extra a l’allotjament (l’hotel o apartament).
En el cas que desitgi realitzar qualsevol modificació durant la seva estada al lloc d’allotjament contractat, com per exemple ampliar la seva estada vacacional en l’esmentat allotjament, la sol·licitud d’ampliació del període de reserva estarà lògicament subjecta a la disponibilitat que tingui en aquest moment l’allotjament, cas en què ha de pagar directament la quantitat extra a l’allotjament (l’hotel o apartament).
Per cancel·lar una reserva confirmada ho ha de comunicar per escrit mitjançant e-mail o en línia a través de la persona a nom de la qual es va realitzar la factura.
Les despeses de cancel·lació es calculen d’acord amb la relació indicada més avall i se li comunicarà immediatament.
Si us plau, tingui en compte que les despeses de cancel·lació indicades més avall es refereixen exclusivament als canvis relatius al mateix hotel. Si el que desitja és canviar d’hotel, s’ha de posar en contacte amb el nostre departament de reserves al 00 +34 972 36 62 00 o a l’e-mail info@hotelacapulcolloret.com, on l’informaran del cost associat a aquesta situació.
Si no rebem l’e-mail de cancel·lació de la seva reserva durant les 72 hores prèvies a l’arribada, l’hotel carregarà la quantitat que correspon a la primera nit a la seva targeta de crèdit. En cas que no es presenti ni anul·li la reserva, l’hotel carregarà el 100% de l’import a la seva targeta de crèdit. Si la reserva és una NO REEMBORSABLE, el preu total de la reserva es carregarà a la targeta de crèdit en el moment de formalitzar-la.

8. Abans d’iniciar el viatge

Tots els usuaris, sense excepció (nens inclosos), han de portar en regla la documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o DNI, segons les lleis del país o països que visiten. Quan els viatges així ho requereixin, s’han d’encarregar de l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. FORTACO SL declina tota responsabilitat en el cas que alguna autoritat rebutgi la concessió de visats per causes particulars de l’usuari, o en el cas que se li denegui l’entrada al país per no complir els requisits exigibles.

En els apartaments, en arribar, cal abonar un dipòsit de 100 EUR per si hi ha desperfectes. Aquest dipòsit es reemborsarà el dia de sortida en funció de l'estat de l'allotjament. El dipòsit s'ha d'abonar en efectiu.

9. Assegurança

S’informa el consumidor, en compliment de la Llei general de defensa de consumidors i usuaris, que en el moment de la formalització del contracte li aconsellem que subscrigui una assegurança d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o defunció.

10. Força major

Els supòsits de força major es refereixen (amb caràcter enunciatiu però no limitatiu) a incendis, condicions extremes del temps, terratrèmols, accidents, epidèmies, destrucció o danys de l’allotjament per qualsevol causa, decisions governamentals, guerra, tractat de guerra, revolta civil, atac terrorista o alguna actuació industrial o comercial en prejudici d’FORTACO SL.

11. Reclamacions

Malgrat haver supervisat tots els nostres allotjaments, podria passar que la prestació no sigui totalment satisfactòria per a vostè. En aquest cas, ho ha de comunicar a recepció o al responsable de l’hotel o apartament en què es trobi allotjat per intentar resoldre el problema. Si el problema no es pot resoldre per aquesta via, l’hem d’informar que FORTACO SL no es fa responsable dels danys o pèrdues derivats de les accions, omissions o negligències de tercers.

12. Renúncia de responsabilitats

La informació proporcionada a la pàgina web la faciliten els proveïdors. FORTACO SL no pot acceptar cap responsabilitat per informacions inexactes, errònies o per omissions alienes. La resta de proveïdors de serveis són negocis independents d’FORTACO SL i les seves filials, per tant, no tenen la consideració d’agents ni empleats de la mercantil, per la qual cosa aquesta última no es fa responsable dels actes, omissions, abusos o negligències dels proveïdors de serveis, així com tampoc dels danys i despeses resultants. FORTACO SL i les seves filials no es fan responsables en el cas d’overbooking, força major o qualsevol altra causa fora del seu control.

13. Indemnització

Vostè és el responsable del comportament dels membres del seu grup durant la seva estada. El proveïdor de l’allotjament es reserva el dret de donar per acabada, en qualsevol moment, la seva estada o la de qualsevol dels membres del seu grup per conducta inapropiada. En aquest cas, s’apliquen els càrrecs corresponents per cancel·lació total i no hi ha lloc a cap reemborsament. A més a més, el proveïdor de l’allotjament no està obligat a pagar cap indemnització ni a córrer amb cap cost o despesa en què vostè pugui incórrer a causa de la conclusió anticipada de la seva estada pels motius que es detallen en aquest paràgraf. Si les seves accions, o les d’algun dels membres del seu grup, provoquessin danys a l’allotjament on s’hostatja, vostè es compromet a indemnitzar-nos (incloent honoraris legals) davant qualsevol demanda que pugui realitzar el propietari. Per acabar, vostè està obligat també a reemborsar al proveïdor de l’allotjament qualsevol dany causat, abans de finalitzar la seva estada.

14. Entrada i sortida

L’entrada a l’hotel és a partir de les 15:00 h i les sortides es realitzen sempre abans de les 12:00 h.

15. Jurisdicció aplicable

Aquestes condicions generals de contractació es regulen per les lleis espanyoles, i les parts se sotmeten, en cas de discrepància, als jutjats de Blanes (Girona).