• (+34) 972 365 498
  • (+34) 972 365 498
  • info@hotelacapulcolloret.com

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, li expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer a la web para complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi la obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris dites obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: FORTACO, S.L. (també el prestador)

NIF: B17120445                

Direcció postal: C/ Josep de Togores, 21 17310 Lloret de Mar 

Correu electrònic: info@hotelacapulcolloret.com

 

FORTACO, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb lo disposat en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Sociedad de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.


MÈTODO D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

1. mitjançant el formulari de contacto: nom, email, telèfon

2. mitjançant QUICKTEXT: nom, email, idioma

3. mitjançant el formulari de subscripció a la Newsletter: email

4. mitjançant el formulari de recollida de dades per ecommerce: nom, direcció, email, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

 

No es tracta de categories de dades especialment protegides.


FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzarà per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cada una de les finalitats a l’apartat corresponent de la web:

Formulari de contacte: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;

Mitjançant QUICKTEXT: Chatbot per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari mitjançant la plataforma QUICKTEXT. La informació que es generi mitjançant la conversació serà tractada pel prestador i quedarà registrada als servidors de QUICKTEXT pel temps que mantinguin la relació contractual amb el prestador.

Formulari de subscripció a la Newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas de que l’Usuari l’hagi consentit expressament;

Si contracta el servei a través de la nostra pàgina web www.hotelacapulcolloret.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

Altres finalitats:

Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;

Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;

Realització d’anàlisis de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies (mencionades a la política de cookies);

Xarxes socials: a l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de FORTACO, S.L., incloent les dels menors, en les que, per la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els que els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte "Baixa" a l’email ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, FORTACO, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals par a cap altre finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.


LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades es el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades al formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en que hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les seves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.


DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES:

FORTACO, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de FORTACO, S.L., contractats a l’empresa ALTER EGO WEB, amb CIF B-55087761 i direcció C/Ponent nº33 Esc.B 4rt 1ª (Figueres), que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per a prestar serveis necessaris pel desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisis i mètrica de l’ús que els usuaris fan de la web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc., ubicada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Montaré View (California), CA 94043 d’Estats Units ( " Google "), als seus servidors d’Estats Units.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets enfront FORTACO, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@hotelacapulcolloret.com, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS ", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resulten ser inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que es suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cesi el mateix.

Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per a que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzada que produeixi efectes o afecte significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació enfront l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).


INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes las mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris par a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.


IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Por tant, en cas de que hi hagués alguna contradicció en alguna de las versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.


XARXES SOCIALS

L’informem que FORTACO, S.L. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porta a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de FORTACO, S.L. es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

FORTACO, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que FORTACO, S.L. consideri inapropiat.

I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, FORTACO, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avis del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, FORTACO, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

FORTACO, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FORTACO, S.L. en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap caso tindrà caràcter retroactiu.


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relaciones entre FORTACO, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats con el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).